Tag "tuổi trẻ"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

“Đánh” bộ Y và cách làm của báo Tuổi Trẻ thông qua vụ Pharma.

Trong các bộ thì bộ Y là dễ bị truyền thông “đánh” nhất vì vừa dễ đánh, vừa dễ câu like và nhất là Bộ Y không có khả năng

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Huy Đức – nhà báo hay bồi bút?

Theo như những người đã từng đọc Bên thắng cuộc của ông Huy Đức, hết thảy mọi người giật mình nhận ra giọng điệu lấp liếm, chạy tội cho thây