Tag "Trịnh Vĩnh Phúc"

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc so sánh chế độ hiện nay với chế độ thực dân Pháp

  Trong phiên xử 3 thành viên nhóm Chấn hưng Nước Việt, tòa đã nhiều lần ngắt lời bị cáo Trần Hoàng Phúc, vì cho rằng Phúc đang phát biểu