Tag "sở hữu đất đai"

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Sở hữu tư nhân đối với đất đai: có phải chỉ toàn màu hồng?

  Trong những tháng cuối năm 2020, các hội nhóm chống Nhà nước Việt Nam đã tăng cường tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản