Tag "quân đội không làm kinh tế"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Kẻ ngu bị dắt mũi

Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, trước cái xã hội mà nhiều thằng mang danh nhà báo mà ko những vô tâm mà thiếu đạo đức, những trang thông tin