Tag "phóng viên báo tuổi trẻ bị đánh"

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Quyền hạn phải đi đôi với trách nhiệm

Gọi là “Quyền hạn” vì quyền gì cũng phải có giới hạn.       Nhân vụ việc anh phóng viên Quang Thế của báo Tuổi trẻ bị công an