Tag "Pharma"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

“Đánh” bộ Y và cách làm của báo Tuổi Trẻ thông qua vụ Pharma.

Trong các bộ thì bộ Y là dễ bị truyền thông “đánh” nhất vì vừa dễ đánh, vừa dễ câu like và nhất là Bộ Y không có khả năng