Tag "dự án Phục vụ Công lý"

Back to homepage
Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Dự án Phục vụ Công lý

“Dự án Phục vụ Công lý” được ông Trần Vũ Hải, một luật sư trong giới chính trị đối lập ở Việt Nam, thành lập vào ngày 24 tháng 12

Bài nổi bật Gương mặt dân chủ Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Trần Vũ Hải và con bài “Dự án Phục vụ Công lý”

Dự án Phục vụ Công lý này ông Trần Vũ Hải manh nha từ năm 2004. Ngày 5/5/2004, tại Hanoi – Club (76 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội),