Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Back to homepage
Bài nổi bật hoangthinhatle.com Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Giới đấu tranh rân chủ và những cơn lên đồng tập thể

      Dưới cái mác “đấu tranh dân chủ – nhân quyền”, hoạt động chính của những “nhà dân chủ” tự xưng ở Việt Nam là chống phá chính