Anh Ba Sàm

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Tranh luận EVFTA (2) Thục Quyên và Ba Sàm

rong mấy năm vừa qua, khi Việt Nam và EU cùng đàm phán về Hiệp định thương mai tự do EVFTA, thì giữa các tổ chức chống Nhà nước Việt Nam